Tải xuống

Loại tài liệu Ngôn ngữ Tài liệu Tải xuống
Chứng chỉ Việt Nam Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Tải xuống
Hồ sơ Việt Nam Hồ sơ IPC 2020 Tải xuống
Báo cáo tài chính Việt Nam Báo cáo tài chính 2020 Tải xuống
Báo cáo tài chính Việt Nam Báo cáo tài chính 2019 Tải xuống
Báo cáo tài chính Việt Nam Báo cáo tài chính 2018 Tải xuống
Báo cáo tài chính Việt Nam Báo cáo tài chính 2017 Tải xuống
Tổng quan Việt Nam Sơ đồ tổ chức Tải xuống